Algemene voorwaarden

1.

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen zijn alle overeenkomsten en diensten tussen Lize Oyen CommV en de klant, onderworpen aan de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Lize Oyen CommV. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn contactaanvraag in te dienen of afspraak vast te leggen.

2.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest van 15% per jaar vanaf de vervaldag. De interesten vervallen dag per dag. De door de cliënt verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd. De bedragen die aan Lize Oyen CommV nog verschuldigd zijn, zullen overigens van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 Euro, en een maximum van 1750 Euro, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. Lize Oyen CommV behoudt zich het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee. De klant dient Lize Oyen CommV te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen.

3

De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Het toestemmen met het maken van een afspraak geldt als onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden en de te leveren diensten van Lize Oyen CommV.

4.

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na het leveren van de dienst of de factuurdatum per aangetekend schrijven aan Lize Oyen CommV toegezonden worden. De cliënt wordt geacht met de factuurgegevens en de geleverde diensten in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.

5.

In geval van facturatie op naam van een rechtspersoon zijn de bestuurders samen met de rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling.

6.

Offertes, in welke vorm ook opgesteld, binden ons gedurende een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering. De dienstverleningstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. De klant kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in het leveren van de dienstverlening kan het vernietigen van de reeds geleverde diensten niet rechtvaardigen. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

7.

Het feit dat Lize Oyen CommV een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

8.

De fotokopieën en mails door Lize Oyen CommV opgesteld tegen de klant hebben bewijskracht zoals originelen.

9.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant of door derden ten gevolge van een gebrek aan de geleverde diensten, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade naar aanleiding van of ingevolge het leveren van onze diensten. Voor zover niet anders bedongen, houden onze prestaties altijd een inspanningsverbintenis in.

10.

Een dienst waarvan de uitvoering reeds begonnen is en welke daarna door de klant ingetrokken wordt, wordt voor het ganse bedrag in rekening gebracht.

11.

Zo Lize Oyen CommV voor beroep doet op een derde, doet de klant ten opzichte van Lize Oyen CommV afstand van elk verhaal en van alle rechten en vorderingen uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat Lize Oyen CommV aan de klant die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdraagt die zij zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal of de werken en dit overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en Lize Oyen CommV.

12.

Het annuleren of wijziging van een afspraak dient 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Bij laattijdige annulatie of bij het niet verschijnen van de klant, hebben wij het recht om 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen.

13.

Je kan bij Lize Oyen CommV contant of mobiel betalen na de behandeling of consult. Je kan steeds een mailtje sturen of bellen om de actuele tarieven op te vragen.

14.

Op de overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

15.

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Il y a la possibilité de demander une traduction en français.

It is possible to ask for a translation in English.

16.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.