Privacy Policy

Privacy verklaring Lize Oyen

Inleiding

Lize Oyen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacy verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@lizeoyen.be.

Wie is Lize Oyen?

Lize Oyen is de Communautaire Vennootschap Lize Oyen, kantoorhoudende te (2430) Laakdal aan Rundershoek 17, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0797876567.

Wanneer Lize Oyen jouw persoonsgegevens verwerkt, is Lize Oyen de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Lize Oyen jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lize Oyen persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lize Oyen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lize Oyen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Facturatie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Ondernemingsnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Afhandelen klachten over het product
Gegevens:Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Ondernemingsnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens:Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, Naam, Adres, Woonplaats – gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Lize Oyen jouw persoonsgegevens?

Lize Oyen heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Lize Oyen gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google of Facebook .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lize Oyen over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Lize Oyen. Je kunt verzoeken dat Lize Oyen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lize Oyen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lize Oyen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lize Oyen te verkrijgen. Lize Oyen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lize Oyen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Lize Oyen

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lizeoyen.be. Lize Oyen zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Lize Oyen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lize Oyen je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Lize Oyen
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Lize Oyen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lize Oyen ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Lize Oyen worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Lize Oyen worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring en de wijze waarop Lize Oyen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@lizeoyen.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lize Oyen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@lizeoyen.be. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Belgie is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.